top news

NEWS

Η KKR πρόκειται να αποκτήσει πλειοψηφικό μερίδιο της Coty Professional Beauty

Τρίτη, 12 Μάιος 2020 06:55

 

Οι Coty και KKR υπέγραψαν Υπόμνημα Συμφωνίας ώστε η KKR να αποκτήσει πλειοψηφική συμμετοχή στους εμπορικούς τομείς δραστηριότητας της Coty, Professional Beauty και Retail Hair, με προβλεπόμενη αξία 4,3 δισ. δολαρίων.

 

 

ΓΕΝΕΥΗ - 11 Μαΐου 2020 - Σήμερα η CotyInc. ανακοίνωσε την υπογραφή Υπομνήματος Συμφωνίας με την παγκόσμια επενδυτική εταιρεία, KKR, για την πώληση πλειοψηφικού μεριδίου των εμπορικών τομέων δραστηριότητάς της, Professional Beauty και Retail Hair, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων Wella Professionals, Clairol, OPI, και ghd (αναφέρονται μαζί ως «Wella»).

 

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η Coty θα προχωρήσει στη δημιουργία μίας αυτόνομης εταιρείας που θα περιλαμβάνει τα εμπορικά σήματα «Wella»και το πλήρες χαρτοφυλάκιο επαγγελματικών σημάτων της,στην οποία η KKR θα αποκτήσει μερίδιο 60%, ενώ η Coty θα διατηρήσει το υπόλοιπο 40%. Η Coty θα διατηρήσει στην πλήρη ιδιοκτησία της την εμπορική δραστηριότητα του massbeauty στη Βραζιλία.

 

ΗSylvieMoreau, ΠρόεδροςτηςCotyProfessionalBeauty, σχολίασε: «Είμαστεενθουσιασμένοιμεαυτήτηνανακοίνωση. ΗKKRείναιμίααπότιςκορυφαίεςεταιρείεςεπενδύσεωνστονκόσμο,μεσημαντικό ιστορικόδημιουργίαςαξίας. Ωςηγέτηςτηςαγοράςμεένααπόταισχυρότεραχαρτοφυλάκιαεμπορικών σημάτωνστον επαγγελματικόκλάδο ομορφιάς, πιστεύουμεότιαυτήησυνεργασίαανοίγειένανέοσύνολοευκαιριώνγιατη "Wella", τουςανθρώπουςμαςκαιτα brand μας."

 

Η KKR είναιπρωτοπόροςτουμοντέλουπαγκόσμιων ιδιωτικώνκεφαλαίων, μεπάνωαπό 43 χρόνιαεπενδυτικήςεμπειρίας. Ηεταιρείαέχειμακροχρόνιοιστορικόεπενδύσεωνσεεπιχειρήσεις με εμπορικά σήματα ευρείας κυκλοφορίας,συμπεριλαμβανομένουτουκλάδου ομορφιάς. Τοχαρτοφυλάκιότηςπεριλαμβάνει 109 εταιρείεςμεετήσιαέσοδαάνωτων 157 διςδολαρίωνπου απασχολούνπάνωαπό 637.500 άτομα. Μεπαγκόσμιοαποτύπωμασεόλεςτιςηπείρουςκαιδιευρυμένατοπικάδίκτυα, η KKR έχειαποδεδειγμένηικανότηταναυποστηρίζειεπιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.

 

ΟJohannesHuth, ΜέτοχοςκαιΕπικεφαλήςτηςKKREMEA, δήλωσε: «Είμαστεενθουσιασμένοιμε τη δημιουργία αυτής της συνεργασίας που προβλέπει ναεπενδύσουμεστηνCotyμε στόχονατηνυποστηρίξουμεσε αυτήντηνπερίοδοπρωτοφανούςπαγκόσμιαςαβεβαιότηταςκαινατηςεπιτρέψουμενααναδυθείωςμιαισχυρότερη, πιοευέλικτηεπιχείρηση, καθώς καινααποκτήσουμεμερίδιοπλειοψηφίαςστηWella, ηγέτητηςαγοράςμεισχυρόχαρτοφυλάκιοεμπορικώνσημάτωνστηνελκυστικήαγοράτης επαγγελματικής περιποίησηςμαλλιών, όπουβλέπουμεσημαντικέςευκαιρίεςεπιτάχυνσης τηςανάπτυξης,σεσυνεργασίαμετηνέμπειρηηγετικήομάδατης. Ανυπομονούμεναεργαστούμεγιατηνκαθιέρωσημιαςσταθερήςστρατηγικήςσυνεργασίας που θα δημιουργήσει μακροπρόθεσμη αξία.»

 

«Αυτήτηχρονιά κατά την οποίαη Wella Professionals γίνεται 140 ετών, είμαιπερήφανηκαιγεμάτη έμπνευσηαπότηνπροοπτικήναλειτουργήσει η Wella και πάλι ωςαυτόνομηΕταιρεία. Ησυνεργασίαμετην KKR θαωθήσειτουςανθρώπουςκαιτα εμπορικά σήματά μαςσεέναλαμπρόκαιεπιτυχημένονέομέλλον», σχολίασεη Sylvie Moreau.

 

«Αυτήηανακοίνωσηαποτελείένασημαντικόορόσημογιατονοργανισμόμας, WELLA ΕΛΛΑΣ, και είμαι βέβαιη ότιαυτήησυνεργασίαθαφέρεινέεςευκαιρίες. Στο μεταξύ, παραμένουμεαπόλυτααφοσιωμένοιστηνυποστήριξητωνπελατώνμαςκαιτου κλάδου μας, καθώςεπανέρχεταιαπότην κρίσηCOVID-19». ΑθηνάΝικολαΐδου, Γενική ΔιευθύντριαCotyProfessionalBeautyGreece.

 

Η KKR αναμένεταινακατέχειτο 60 τοιςεκατότης«Wella»καιη Coty το 40 τοιςεκατό αντίστοιχα, μετά την ολοκλήρωση του διαγνωστικού ελέγχου. ΗσυμφωνίααναμένεταιναυπογραφείέωςτατέληΜαΐου.

 

Η Cotyεξαγόρασε τα χαρτοφυλάκια των εμπορικών σημάτων των ProfessionalBeauty και RetailHair το 2016 από την Procter & Gamble.

 

 

Copyright © 2012 | All rights reserved • PAPALIOS KONSTANTINOS & CO - DIRECTION BUSINESS NETWORK | email:info@esteticahellas.gr login | Powered by coolshop

popup - Wisepops - script

cookies - GR